Miljöpolicy

Vår miljöstil

Ivar Kjellberg Fastighets AB skall erbjuda och hyra ut kundanpassade bostäder och lokaler i Göteborgsregionen. Vårt rättesnöre är hög kvalitet i produkter och tjänster. Vårt program skall ge goda och trygga hem för de boende och kundnytta för lokalhyresgästerna.

För att bidra till en hållbar utveckling, skall verksamheten bedrivas med minsta möjliga påverkan på miljön, när det gäller utnyttjande av naturens resurser, val av material och materialförbrukning, val av energislag och energiförbrukning samt restprodukter i form av avfall eller utsläpp till luft, mark eller vatten.

Vi betraktar samhällets krav enligt lagar och förordningar som minimikrav. Vi ska sträva efter ständiga förbättringar för att minska miljöbelastningen och för att förebygga föroreningar.

Vi betraktar miljöarbetet som en förutsättning för att kunna nå företagets mål.

Miljöpolicyn omfattar hela verksamheten oavsett om verksamheten bedrivs av egna medarbetare, inhyrda entreprenörer, leverantörer, hyresgäster eller samarbetspartners.

Genom samverkan med vårt systerbolag Ivar Kjellberg Byggnads AB och genom att skapa system för erfarenhetsåterföring mellan hyresgäster – förvaltning och byggande resulterar vårt arbete i bättre miljö för alla. Detta kallar vi MerVärden.