Miljötips

Tips och råd för våra hyresgäster

Miljön har sedan flera år varit en viktig fråga för oss på Ivar Kjellberg Fastighets AB. Både i närmiljön för våra hyresgäster, liksom när det gäller de globala miljöfrågorna som berör oss alla. Att ta miljöansvar är i många avseenden samma sak som bra och ansvarsfull förvaltning. Att förvalta det man har på ett bra sätt. På liknande sätt som vi förvaltar våra fastigheter vill vi ta ansvar för miljön där vi kan, och kanske vill också du hjälpa till. Här följer några tips och råd som gemensamt kan hjälpa oss att minska miljöbelastningen.

Avfall och källsortering

 

Välj i första hand produkter och förpackningar som kan återanvändas

Sopor – eller avfall – är ett av våra mest omtalade miljöproblem idag – och ett mycket påtagligt sådant. Varje hushåll producerar runt ett ton avfall per år. Utöver hushållsavfallet kommer miljontals ton med avfall från företag. Avfallet påverkar hela vår livsmiljö. Det läcker miljögifter, tar upp stora markområden och ger upphov till miljöfarliga utsläpp när de bränns. Ett sätt att minska avfallsmängderna är att försöka utnyttja utvunnet material länge, och helst flera gånger om. Att återanvända en vara är att låta den tjäna samma ändamål flera gånger.

Källsortera och återvinn

Att återvinna, innebär att låta materialet göra nytta igen fast i annan form. Den största vinsten med att återvinna material är att man ofta spar en hel del av den energi som annars används vid nytillverkningen.

Några återvinningsexempel

      • Tidningar blir returpapper och ersätter därmed ny råvara från skogen. Återvinningen sparar också energi och när pappret inte kan återvinnas längre eldas det upp och ger värme och el. Mer än 80 procent av allt tidningspapper i Sverige återvinns, vilket sparar nästa 7 miljoner träd varje år.
      • Återvinning av metaller sparar mycket energi. Att göra aluminium av källsorterat material kräver bara 5-10 procent av den energi som går åt vid produktion med ny råvara. Ståltillverkning från skrot använder en fjärdedel av energin jämfört med stål som har järnmalm som råvara.
      • Glaskross från returglas, sorterat i färgat och ofärgat glas, blandas med viss del nya råvaror i form av sand, soda och kalksten. Vid omsmältning går det åt 10-20 procent mindre energi än för nya råvaror.

Det avfall som varken kan återanvändas eller återvinnas bränns ofta. Det enda positiva med att bränna avfallet är att värmen i många kommuner tas till vara som fjärrvärme som man värmer upp bostäder och lokaler med. Men då vill det till att man eldar med bränsle som brinner bra, och som inte bidrar till spridningen av giftiga rökgaser och miljöskadliga ämnen. Återvinning av olika material ger större resursbesparingar än att förbränna materialet. 

Välj produkter som är så lite förpackade som möjligt

Som konsument har du möjlighet att göra en insats. Tänk efter innan du handlar. Ju mindre du släpar hem från butiken, desto mindre behöver du sortera. Välj produkter och förpackningar som kan återanvändas eller återvinnas. Eller ännu bättre produkter som är så lite förpackade som möjligt. 

Lämna in ditt miljöfarliga avfall till återvinningscentralerna

Avfall som innehåller miljöskadliga ämnen ska lämnas till kommunen som farligt avfall. Det kan t ex vara giftigt, explosivt, brandfarligt eller frätande. Farligt avfall får aldrig följa med de vanliga soporna eller spolas ut i avloppet, utan ska lämnas till en återvinningscentral. Därefter fraktas det till behandlingsanläggningar runt om i Sverige.Batterier, färgrester, aceton, termometrar och lysrör är exempel på farligt avfall, liksom spillolja, lösningsmedel och produkter som innehåller tungmetaller som kvicksilver eller kadmium.

Man behöver ÅVC-kortet för att komma in på återvinningscentralerna

För att komma in på återvinningscentralerna krävs att du har ett ÅVC-kort.
Alla hushåll i Göteborg kan få ÅVC-kortet, som ger möjlighet att sex gånger per år gratis lämna grovavfall som annars är avgiftsbelagt. Läs mer om ÅVC-kortet här. 

Vatten och avlopp

Spara på vatten

Färskvatten är en förnybar resurs, men i vissa områden uppkommer tidvis brist på vatten och då kan det bli nödvändigt att spara. Vid de kommunala vattenverken råder sällan brist på råvatten, men sparsamhet med vatten möjliggör minskad användning av kemikalier inte bara vid vattenverken utan också vid avloppsreningsverken. Sparsamhet med användning av varmvatten innebär minskad energianvändning.

Anmäl droppande kranar och toaletter

En droppande kran eller en toalett som läcker bidrar fort till att en stor mängd vatten går förlorad, är det dessutom varmvatten som läcker åtgår ytterligare onödig energi. Hjälp oss att åtgärda droppande kranar genom att så fort ni upptäcker sådant anmäla detta till Boservice

Häll inte ut miljöstörande ämnen i avloppet

I Sverige är mer än 90 procent av alla hushåll, inklusive alla Ivar Kjellberg Fastighets AB:s fastigheter, anslutna till reningsverk, som tar hand om främst fosfater men i ökande grad även kvävet. Reningsverken är dock inte byggda för att ta hand om andra sorters föroreningar. Giftiga ämnen som hälls i avloppet kan få dubbel skadeverkan: Dels genom sin egen giftighet och dels genom att de skadar de bakterier som finns i reningsverkens bassänger och som utför en stor del av reningsarbetet. Det är därför viktigt att inte hälla ut kemikalier, som färg och lösningsmedel i avloppet. 

Tvätt och rengöring


 

Fyll tvättmaskinen när du tvättar

En halvfull tvättmaskin drar nästan lika mycket el som en fylld maskin. Det är alltså klart energieffektivare att fylla maskinen när man kör igång en tvätt. Om tvätten är lätt smutsad kan man också spara energi genom att välja ett program med lägre tvättemperatur, 40ºC är ofta tillräckligt.

Använd miljömärkta tvätt- och rengöringsmedel och dosera rätt

Med tvättmaskinen som hjälp tvättar vi tio gånger mer än före tvättmaskinens intåg. Våra krav på att alltid ha nytvättade och rena kläder har höjts. Vi använder ungefär sex kilo tvättmedel per person och år i Sverige. Därmed är tvättmedel den kemtekniska produkt som vi använder i störst volymer hemma, och därför är det viktigt att vi väljer miljöanpassade produkter. Men tvättandets miljöpåverkan handlar minst lika mycket om hur vi tvättar. Ofta häller vi för mycket tvättmedel i maskinen eller fyller maskinerna bara till hälften. I Göteborg är vattnet mjukt, vilket gör att mindre tvättmedel behövs för att göra kläderna rena. Tvättmedlet svarar dessutom för två tredjedelar av tvättkostnaden. Därför är det viktigt att dosera rätt.

Hängtorka tvätten istället för att köra torktumlaren

Torktumlare och torkskåp drar mycket el – hängtorka tvätten istället och spar el. Torktumling sliter dessutom mycket på kläderna.

Energi och matlagning

Vädra snabbt med tvärdrag

Om man vädrar genom snabba tvärdrag och inte genom att ha ett fönster på glänt under en längre tid sparar man energi. Värdar man 5-10 minuter hinner inte väggar och inredning kylas ned.

Möblera inte för nära element

Möblerar du för nära ett element hindras värmen från att sprida sig jämnt i rummet, även tjocka gardiner som täcker elementet kan ge denna effekt.

Släck alla lampor som inte behövs och byt till lågenergilampor

Genom att släcka ljuset i de rum som står tomma spar man mycket energi och även genom att byta ut vanliga glödlampor mot lågenergilampor. Lågenergilampor drar ungefär en femtedel av den energi som vanliga glödlampor drar. De kostar mer i inköp men minskar ordentligt på elnotan och håller dessutom längre.

Frosta av frysen regelbundet

Kylskåpet skall hålla en temperatur på mellan +2 och +6 grader och frysen -18 grader. Är det för varmt försämras matens hållbarhet och är det för kallt blir elanvändningen onödigt hög. Varje grads extra kyla i frysen ökar energianvändningen med cirka 5 procent. Ett annat sätt att minska elanvändningen från kyl och frys är att frosta av frysen ofta och att se till att baksidan på kyl och frys är rena och dammfria. Detta gör värmeväxlingen effektivare och pumpen behöver jobba mindre, vilket också leder till tystare kyl och frys.

Koka upp vatten med vattenkokare istället för med spisplatta

Vid matlagning är användning av vattenkokare och mikrovågsugn två bra sätt att minska elanvändningen. För att värma vatten energisnålt är vattenkokare oslagbar. Ska du värma mindre än en halv liter, är mikrovågsugnen lika snål. Ett enkelt sätt att minska energianvändningen när man lagar mat på spis eller i ugn är att stänga av värmen några minuter innan maten är klar och utnyttja eftervärmen.

Använd kastruller med lock när du lagar mat

Vid matlagning kan du spara energi genom att använda lock på kastruller och stekpannor. Se dessutom till att den har en plan botten så minskar energiförbrukningen.