Förändringar i tillvaron

SamboEnbo sambo särbo
När du flyttar in hos oss och står ensam på kontraktet och t ex blir sambo eller gifter dig, så skriver vi inte till någon mer person på hyresavtalet. De är skyddade av giftorätt- och sambo lagen och folkbokföringen. Om någon mer bor i lägenheten får de folkbokföra sig med c/o adress, eftersom hyresavtalet styr vad som ska stå på namnskylten. När det gäller 1 rok så skriver vi en person på hyresavtalet.

Om ni är två personer som står för ett hyresavtal är båda solidariskt ansvariga för lägenheten. Om någon av er önskar flytta måste vi få reda på detta. Den som vill flytta och säga upp sin del av hyresavtalet använder blanketten ”del av uppsägning”. Den av er som vill bo kvar ska även skriva på och godkänna på blanketten. Uppsägningstiden är 3 månader. Vi skickar en bekräftelse på deluppsägningen.

Söka ny bostad internt
Du är välkommen att anmäla dig i vår interna intressebank när du bott i samma lägenhet i minst tre år. Gör din registrering på www.kjellberg.se. Har du inte tillgång till Internet kontakta oss på telefon 031-799 84 84 så hjälper vi dig. Du måste själv komma ihåg att förnya din intresseanmälan var 6:e månad. Vi kan inte lova våra hyresgäster att de får företräde då alla lägenheter inte går att förmedla internt.

Byta lägenhet
Om du kan visa att goda skäl finns och vi inte har något att erinra mot den nya hyresgästen så går det bra att byta lägenhet utanför Ivar Kjellberg Fastighets AB. Handläggningen sker i samråd med den andra partens hyresvärd och det beräknas ta två månader innan inflyttning kan ske. Blanketten ”ansökan om byte av lägenhet” Har du inte tillgång till dator kontakta oss på telefon 031-799 84 84. Till ansökan ska bytesparten bifoga personbevis, arbetsgivarintyg inklusive löneuppgift alternativt pensionsbesked, studieintyg/a-kassebesked och kopia på nuvarande hyreskontrakt.

Överlåtelse
Du får inte överlåta lägenheten till någon annan person utan vårt medgivande. Vi rättar oss efter vad lagen säger. Kontakta oss om du har frågor eller funderingar angående detta.

Hyra ut i andra hand
Om du vill hyra ut i andra hand måste du ha ett godtagbart skäl och vårt skriftliga godkännande. Uthyrningen skall vara under en begränsad tid. Tänk på att du som vår hyresgäst alltid är ansvarig både ekonomiskt och juridiskt för lägenheten även då du har den uthyrd. Kontraktet som du skriver med din hyresgäst finns att köpa i bokhandeln eller på www.itkett.se. Handläggningstiden är cirka fyra veckor. Läs mer om andrahandsuthyrning under ”Frågor och svar boende” och blanketten ”Ansökan om andrahandsuthyrning”. Har du inte tillgång till dator kontakta oss på telefon 031-799 84 84.

Viktigt att du informerar din andrahandshyresgäst att hon/han inte kan ta över en lägenhet som sägs upp av en förstahandshyresgäst.

Avflyttning
Det kan ju hända att du av någon anledning väljer att flytta från oss. Du har rätt att när som helst under året säga upp din lägenhet och blankett finns här.
Här gäller tre månaders uppsägningstid med början från närmaste månadsskifte och uppsägningen måste vara skriftligen och oss tillhanda innan den siste i månaden, om du t ex säger upp lägenheten den 15:e i månaden, så räknas den fr om den siste i månaden och 3 månader framåt. Om det är två kontraktsinnehavare på hyresavtalet måste båda säga upp hyresavtalet och glöm inte att ange telefonnummer för visning av lägenheten eftersom tilltänkta hyresgäster vill se lägenheten och du som hyresgäst är skyldig att visa lägenheten under uppsägningstiden. Vi skickar en bekräftelse på uppsägningen inom några dagar.

Du får gärna ange orsak till varför du flyttar, vi för statistik på det. I hyreslagen har man fastställt att tre kalendermånader är en rimlig uppsägningstid för alla parter. Uppsägningstiden förändras inte av konjunkturerna.

Vid dödsbo gäller 1 månads uppsägningstid. Detta gäller om uppsägningen kommer oss tillhanda inom en månad efter det att hyresgästen har avlidit, annars är det 3 månader uppsägningstid. Viktigt att ange telefonnummer till anhörig så vi har en kontaktperson att vända oss till vid frågor.

När du flyttar ska du lämna lägenhet, förråd och eventuell balkong väl flyttstädad. Du får en checklista av oss som hjälp. Är det dåligt städat eller vi upptäcker skador eller onormalt slitage som du har orsakat, kommer du att debiteras för detta.

Egna spegelväggar, heltäckningsmattor, persienner, disk- och tvättmaskin ska tas bort om inte annat avtalats med ny hyresgäst. Eventuellt ditsatta kabellister på golv, tak och väggar ska tas bort och om du har satt upp dekaler och klistermärken skall även dessa tas bort. Hål och dylikt som uppstår vid nedmontering av exempelvis speglar, hyllor, lampor och tavlor ska repareras och återtällas till sitt ursprungliga skick. Kom ihåg att eventuella egenhändigt installerade el eller rör dragningar skall tas bort.

tillbaka till pärmindex