Hantering av personuppgifter

Så här hanterar vi våra hyresgästers personuppgifter

Ivar Kjellberg Fastighets AB, 556201–2419 med berörda koncernföretag (gemensamt benämnda ”Ivar Kjellberg Fastighets AB”) är personuppgiftsansvariga för behandling av hyresgästers personuppgifter. Denna information beskriver hur Ivar Kjellberg Fastighets AB behandlar dina personuppgifter och hur vi ser till att behandling av dina personuppgifter utförs på ett ansvarsfullt sätt och i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

Informationen gäller dig som bor i någon av våra bostäder antingen som kontraktsinnehavare, medboende, andrahandshyresgäst eller på annat vis är del av ett kontrakt.

Personuppgiftsansvarig

Ivar Kjellberg Fastighets AB tillsammans med berörda koncernföretag är personuppgiftsansvariga för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker på ett lagligt sätt. Det innebär bland annat att Ivar Kjellberg Fastighets AB skyddar dina personuppgifter med nödvändiga åtgärder och att du alltid har rätt att kontakta oss för att få reda på vilka personuppgifter vi har sparade om dig.

Kontakta oss

Har du några frågor är du välkommen att höra av dig till oss på Ivar Kjellberg Fastighets AB, Jungmansgatan 15, 413 15 Göteborg eller skicka e-post till kundservice@kjellberg.se
Skulle du anse att vår behandling av dina personuppgifter sker i strid med tillämplig dataskyddslagstiftning har du även rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Dina rättigheter

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till viss personuppgiftsbehandling. Om du återkallar ditt samtycke kommer vi att radera de personuppgifter som behandlades enbart med stöd av samtycket.
Du har rätt att få insyn i vilka personuppgifter som vi behandlar om dig och du har därför rätt att (kostnadsfritt en gång om året) få information och en kopia på vilka personuppgifter vi har om dig och hur vi behandlar dessa uppgifter.
Du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade och kompletterade. Du har även i vissa fall rätt att få dina personuppgifter raderade, till exempel om de inte längre är nödvändiga för det ändamål för vilket de samlades in.
Du har även rätt att få uppgifterna överförda till en annan personuppgiftsansvarig när det är tekniskt möjligt.

Samtycke

Om behandling av dina personuppgifter skulle kräva ditt samtycke inhämtar vi det separat.

Vilka uppgifter samlas in och behandlas?

Ivar Kjellberg Fastighets AB samlar in och behandlar personuppgifter som krävs för hyresförhållandet. Vi behandlar även personuppgifter du lämnar till oss när du gör en serviceanmälan eller deltar vid hyresgästmöten och evenemang som vi anordnar.
Utöver de personuppgifter som du själv lämnar till oss kan vi komma att samla in personuppgifter om dig från andra parter. Personuppgifterna kan komma att hämtas in från referenser och tidigare hyresvärdar, kommuner och myndigheter, kreditupplysningsbolag och i vissa fall från andra hyresvärdar om Ivar Kjellberg Fastighets AB köper en fastighet där du har varit hyresgäst.
Vi kan också behöva inhämta dina personuppgifter genom offentliga register för att säkerställa att de är korrekta. Om du har skyddade personuppgifter kommer vi att hantera dina uppgifter enligt våra interna rutiner för behandling av sådana personuppgifter.

Exempel på personuppgifter som vi kan komma att behandla är följande:

 • Namn, kontaktuppgifter (telefonnummer, mejladress och adress)
 • Personnummer, samordningsnummer eller motsvarande identifieringskod
 • Identifikationsnummer så som kontraktsnummer, internt eller officiellt lägenhetsnummer
 • Förekomst av säkerhet, t.ex. borgensman
 • Kontaktuppgifter till personer du meddelat oss (t.ex. nära anhörig, god man eller förvaltare)
 • Utredning vid misstanke om otillåten andrahandsuthyrning
 • Betalningsförsummelser och uppgifter om betalningar
 • Uppgifter rörande återvinningskort
 • Förbrukning av värme, varmvatten, el och temperatur
 • Autogiro och betalningsreferenser (exempelvis OCR-nummer)
 • Uppgifter vi tar emot i samband med störning- eller orosanmälan
 • Uppgifter som behövs för att kontrollera otillåtna andrahandsuthyrningar och överlåtelser
 • Bilder inom ramen för kamerabevakning
 • Passageloggar i gemensamma utrymmen, kopplat till din elektroniska nyckel
 • Hälsouppgifter i samband med evakuering, bostadsanpassning och utredning av lägenhet som kräver information om hälsouppgifter, t.ex. OVK-utredning
 • Uppgifter om anställning och ekonomiska förhållande vid begäran om byte av bostad

 

Varför behandlar Ivar Kjellberg Fastighets AB dina personuppgifter?
Ivar Kjellberg Fastighets AB behandlar dina personuppgifter för att utföra skyldigheterna som hyresvärd och som avtalspart. Under hyresförhållandet behandlar vi dina personuppgifter för att t.ex. kunna fullgöra ditt hyresavtal, underlätta vårt hyresförhållande, göra nödvändiga anpassningar i lägenheter, skicka ut hyresavier, upplåta parkeringsplats och administrera din hyresbetalning. Vi behandlar även dina personuppgifter för att kommunicera med dig i olika typer av ärenden, såsom vid kontakt i samband med löpande underhåll och förvaltning av fastigheten eller när vi utför jourtjänster.

Ivar Kjellberg Fastighets AB kan också komma att ge dig information om vår verksamhet, t.ex. genom utskick av nyhetsbrev och marknadsföring samt för att kunna utföra nöjdkundundersökningar och erbjuda dig god service. Dina personuppgifter behandlas också för att andra företag kan marknadsföra sina produkter som du kan ha nytta av i samband med hyresförhållandet. Sådan marknadsföring kan avse bredbandsbolag, försäkringsbolag och elbolag.

Vidare kan Ivar Kjellberg Fastighets AB behöva behandla dina personuppgifter för att leva upp till krav enligt lag, förordning eller myndighetsföreskrift eller för att tillvarata ett rättsligt anspråk, t.ex. vid sena eller uteblivna hyresbetalningar, vid skador i lägenheten eller om det förekommer störningar i boendet.

Hur länge sparas dina uppgifter?

Vi behandlar information om dig som hyresgäst så länge som uppgifterna är nödvändiga för att uppfylla de ändamål som uppgifterna insamlats för. Uppgifterna kan också sparas under den tid som krävs enligt gällande lagstiftning. Vi har löpande rutiner som säkerställer att vi inte lagrar onödiga uppgifter om dig och vi minimerar lagringstiden i så stor utsträckning som möjligt.

Vem får tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter används av Ivar Kjellberg Fastighets AB och Ivar Kjellberg Fastighets AB personuppgiftsbiträden. Vi lämnar enbart ut personuppgifter till annan part i de fall det är nödvändigt för att uppfylla vårt åtagande som hyresvärd. Det innebär att personuppgifter kan behöva lämnas till försäkringsbolag, bostadsförmedling, jourfirma och entreprenörer samt samarbetspartner som utför reparation, underhåll och service i din fastighet samt inkasso- och kreditupplysningsbolag.

Uppgifter kan komma att lämnas ut till myndigheter i de fall detta krävs enligt lag eller myndighetsbeslut.

Vid eventuell försäljning av fastigheten kan uppgifterna komma att lämnas till köpare av fastigheten.

Vi överför som regel inga personuppgifter till land utanför EU/EES och i de fall sådant sker, sker detta enligt särskilt högt ställda krav och avtal.