Hantering av personuppgifter

Så här hanterar vi våra intressenters personuppgifter

Ivar Kjellberg Fastighets AB, 556201–2419 med berörda koncernföretag (gemensamt benämnda ”Ivar Kjellberg Fastighets AB”) är personuppgiftsansvariga för behandling av intressenters personuppgifter. Denna information beskriver hur Ivar Kjellberg Fastighets AB behandlar dina personuppgifter och hur vi ser till att behandling av dina personuppgifter utförs på ett ansvarsfullt sätt och i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

Informationen gäller dig som anmäler dig i vår intressebank via kjellberg.se

Personuppgiftsansvarig
Ivar Kjellberg Fastighets AB tillsammans med berörda koncernföretag är personuppgiftsansvariga för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker på ett lagligt sätt. Det innebär bland annat att Ivar Kjellberg Fastighets AB skyddar dina personuppgifter med nödvändiga åtgärder och att du alltid har rätt att kontakta oss för att få reda på vilka personuppgifter vi har sparade om dig.

Kontakta oss

Har du några frågor är du välkommen att höra av dig till oss på Ivar Kjellberg Fastighets AB, Jungmansgatan 15, 413 15 Göteborg eller skicka e-post till kundservice@kjellberg.se
Skulle du anse att vår behandling av dina personuppgifter sker i strid med tillämplig dataskyddslagstiftning har du även rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Dina rättigheter

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till viss personuppgiftsbehandling. Om du återkallar ditt samtycke kommer vi att radera de personuppgifter som behandlades enbart med stöd av samtycket.
Du har rätt att få insyn i vilka personuppgifter som vi behandlar om dig och du har därför rätt att (kostnadsfritt en gång om året) få information och en kopia på vilka personuppgifter vi har om dig och hur vi behandlar dessa uppgifter.
Du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade och kompletterade. Du har även i vissa fall rätt att få dina personuppgifter raderade, till exempel om de inte längre är nödvändiga för det ändamål för vilket de samlades in.
Du har även rätt att få uppgifterna överförda till en annan personuppgiftsansvarig när det är tekniskt möjligt.

Samtycke

Om behandling av dina personuppgifter skulle kräva ditt samtycke inhämtar vi det separat.

Vilka uppgifter samlas in och behandlas?

Ivar Kjellberg Fastighets AB samlar in och behandlar personuppgifter som krävs för att du skall kunna vara med i vår intressebank. Vi behandlar även personuppgifter som du lämnar till oss vid en hantering av en bostadansökan.
Utöver de personuppgifter som du själv lämnar till oss kan vi komma att samla in personuppgifter om dig från andra parter. Personuppgifterna kan komma att hämtas in från referenser och tidigare hyresvärdar, kommuner och myndigheter, kreditupplysningsbolag och i vissa fall från andra hyresvärdar om Ivar Kjellberg Fastighets AB köper en fastighet där du har varit hyresgäst.
Vi kan också behöva inhämta dina personuppgifter genom offentliga register för att säkerställa att de är korrekta. Om du har skyddade personuppgifter kommer vi att hantera dina uppgifter enligt våra interna rutiner för behandling av sådana personuppgifter.

Exempel på personuppgifter som vi kan komma att behandla är följande:

 • Namn, kontaktuppgifter (telefonnummer, mejladress och adress)
 • Personnummer, samordningsnummer eller motsvarande identifieringskod
 • Identifikationsnummer så som kontraktsnummer, internt eller officiellt lägenhetsnummer
 • Förekomst av säkerhet, t.ex. borgensman
 • Kontaktuppgifter till personer du meddelat oss (t.ex. nära anhörig, god man eller förvaltare)
 • Utredning vid misstanke om otillåten andrahandsuthyrning
 • Betalningsförsummelser och uppgifter om betalningar
 • Autogiro och betalningsreferenser (exempelvis OCR-nummer)
 • Uppgifter vi tar emot i samband med störning- eller orosanmälan
 • Uppgifter som behövs för att kontrollera otillåtna andrahandsuthyrningar och överlåtelser
 • Uppgifter om anställning och ekonomiska förhållande vid begäran om byte av bostad

 

Varför behandlar Ivar Kjellberg Fastighets AB dina personuppgifter?
Ivar Kjellberg Fastighets AB behandlar dina personuppgifter för att utföra hanteringen av intressebanken. Under tiden som du står i vår intressebank behandlar vi dina personuppgifter för att t.ex. administrera dina ansökningar. Vi behandlar även dina personuppgifter för att kommunicera med dig i olika typer av ärenden, såsom information om lediga objekt.

Ivar Kjellberg Fastighets AB kan också komma att ge dig information om vår verksamhet, t.ex. genom utskick av nyhetsbrev, marknadsföring och erbjuda dig god service.

Vidare kan Ivar Kjellberg Fastighets AB behöva behandla dina personuppgifter för att leva upp till krav enligt lag, förordning eller myndighetsföreskrift eller för att tillvarata ett rättsligt anspråk.

Hur länge sparas dina uppgifter?

Vi behandlar information om dig som intressent så länge som uppgifterna är nödvändiga för att uppfylla de ändamål som uppgifterna insamlats för. Uppgifterna kan också sparas under den tid som krävs enligt gällande lagstiftning. Vi har löpande rutiner som säkerställer att vi inte lagrar onödiga uppgifter om dig och vi minimerar lagringstiden i så stor utsträckning som möjligt.

Vem får tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter används av Ivar Kjellberg Fastighets AB och Ivar Kjellberg Fastighets AB personuppgiftsbiträden. Vi lämnar inte ut personuppgifter till annan part.

Uppgifter kan komma att lämnas ut till myndigheter i de fall detta krävs enligt lag eller myndighetsbeslut.

Vi överför som regel inga personuppgifter till land utanför EU/EES och i de fall sådant sker, sker detta enligt särskilt högt ställda krav och avtal.